Eesti  English  Russian


Vabaharidus HTM ESF

MTÜ Rahvakunsti klubi töösisekorra eeskirjad

Üldsätted

1. Käesolevad töösisekorra eeskirjad (edaspidi – eeskirjad) sätestavad töösisekorra Rahvakunsti Klubis (edaspidi Klubi).

2. Eeskirja nõudeid on kohustatud täitma kõik isikud, kes osalevad Klubi töös s.o liikmed, toetajaliikmed, lepingulised töötajad ja kursustel osalejad.

3. Klubi juhatus korraldab sisekorra nõuete täitmiseks vajalike tingimuste loomise ja kontrolli täitmise üle.

4. Juhatuse esimees ja juhatuse liikmed on suhetes kõikide Klubis osalevate ja töötavate isikutega üldkoosoleku poolt antud volituste piirides.

5. Klubi raamatupidamine toimub Klubi Raamatupidamise töösiseeeskirjade järgi. Raamatupidajal on õigus dokumente kodus hoida.

6. Eeskirjad asuvad Klubis ja interneti koduleheküljel, kus kõikidel on võimalik nendega tutvuda.

Klubi liikmeks saamine ja lahkumine

1. Klubi liikmeks saab kirjaliku avalduse alusel ja sisseastumismaksu tasumisel. Sisseastumismaksu suuruse määrab üldkoosolek.

2. Klubi liige on kohustatud maksma iga kalendrikuu jooksul klubi liikmemaksu, mille suuruse määrab üldkoosolek.

3. Nimekirjast kustutamiseks peab Klubi liige esitama kirjaliku avalduse.

Klubi juhatusel on õigus Klubi liige Klubi nimekirjast kustutada kui Klubi liige;

1. suitsetab või on alko- või narkojoobes Klubi ruumides,

2. ei täida Klubi juhatuse korraldusi,

3. pakub konkurentsi ilma Klubi juhatuse loata,

4. ei hoia Klubi saladusi,

5. ei ole osalenud ühe aasta jooksul Klubi töös ja ei ole tasunud liikmemaksu,

6. esineb Klubi tegevuse suhtes halvustavate sõnavõttudega, üldtunnustatud käitumisnormide rikkumine Klubi liikmete ja töötajate suhtes,

7. töö tervishoiu, tööohutuse ja tuleohutuse nõuete eiramine,

8. muud rikkumised, mis kahjustavad Klubi liikmete ja töötajate mainet, takistavad Klubi põhikirjajärgset tööd.

Töö ja puhkeaeg

1. Klubi tööaeg on Klubi lahtioleku aeg. Klubi töötab igal teisipäeval kella 11.00 – 17.00 ja laupäeval 11.00 – 16.00 v.a riiklikud pühad ja kui Lindakivi Kultuurikeskus muudab maja lahtioleku aegasid.

2. Klubi tööajal peab olema kohal õpetaja-konsultant või juhatuse liige.

3. Klubi tööajal on liikmetel ja lepingulistel töötajatel võimalik kasutada klubi raamatukogu, töövahendeid ja muud invetari, järgides vara kasutamise otstarvet ja hoolitsedes vara säilimise eest. Mitte Klubi liikmetele on Klubi vara kasutamine ja konsuldatsioonid tasulised ja tasu suuruse määrab üldkoosolek.

4. Vaheaeg puhkamiseks on kell 13.00 – 14.00.

5. Kursused toimuvad vastavalt graafikus ettenähtud päevadel ja aegadel. Kursuste heakorra, töövahendite, õppematerjalide olemasolu eest vastutab õpetaja. Klubi peab võimaldama kursuste korraldamise vastavalt olemasolevatele rahalistele võimalustele.

6. Klubi liikmetel on kohustus hoida ruumides korda. Peale töötamist klubi ruumides on töötegijal kohustus enda töökoht koristada.

7. Õpetajad peavad olema klubiga lepingulises suhtes.

8. Kursus võib kesta mitte kauem kui kaheksa akadeemilist tundi.

9. Terve päeva kestval kursusel on ettenähtud kohvipausid ja lõuna.

10. Klubi liikmed, kursustel osalejad ja lepingulised töötajad ei tohi klubi ruumides suitsetada, tarvitada alkoholi ja narkootilisi aineid.

Palk

1. Palgamäärad määratakse kindlaks juhatuse otsusega lepingu sõlmimisel poolte kokkuleppel.

2. Üldiseks palgaarvestuseks on kalendrikuu, kui sõlmitud leping ei sätesta teisiti.

3. Palk kantakse töötaja poolt kirjalikult teatatud pangakontole.

Töötervishoiu, tööohutuse ning tuleohutuse üldjuhised

1. Töötervishoiu, tööohutuse ning tuleohutuse nõuded sätestatakse vastavate siseeeskirjadega ja juhenditega.

Klubi on kohustatud:

2. Täitma kõiki Lindakivi Kultuurikeskuse poolt kehtestatud Töötervishoiu, tööohutuse ning tuleohutuse eeskirju.

3. Jälgima, et tema poolt töö tegemine või selle tagajärjed ei ohusta töötaja või teiste elu ja tervist ja keskkonda.

4. Tulekahju tekkimisel võtma tarvitusele abinõud selle kustutamiseks esmaste tulekustutusvahenditega, teatades eelnevalt Lindakivi Kultuurikeskuse juhtkonnale ja päästeametisse numbril 112.

5. Klubi juhatus on kohustatud tagama töö korraldamisel ohutud ja tervislikud tingimused vastavalt riiklikult kehtestatud normidele ja seadustele.

6. Kindlustama tulekustutusvahendite olemasolu ja korrasoleku.

Klubi vara.

1. Klubi liikmed ja lepingulised töötajad on kohustatud hoiduma tegudest, mis kahjustavad Klubi vara.

2. Klubi liikmed ja lepingulised töötajad on kohustatud hoiduma tegudest, mis takistavad Klubi põhikirjajärgset tegevust.

3. Klubi liikmetel ja lepingulistel töötajatel on lubatud kasutada klubi vara Klubi lahtioleku ajal või kursuste käigus ülesannete lahendamiseks, järgides vara kasutamise otstarvet ja hoolitsedes igati vara säilimise eest. Vara muul otstarbel või oma valdusse võtmine, käsutamine ja vara üle andmine kolmandatele isikutele on keelatud, v.a hädaolukord.

4. Lepingu lõppemisel ja selle peatumiseks kauemaks kui üks kuu on isik kohustatud tagastama tema käes oleva klubi vara.

Distsiplinaarvastutus

Juhatus võib katkestada lepingu juhul kui:

9. Töölepingu seaduse par.-des 48 ja 50 nimetatud kohustuste töötajapoolne süüline täitmatajätmine või mitte nõuetekohane täitmine, samuti tööajal alko- või narkojoobes olemine.

10. Töölepingu seaduse par.104 lõikes nimetatud süüline tegu, mille tõttu töötaja kaotas tööandja usalduse.

11. Töölepingu seaduse par 105 lõige 2 nimetatud vääritu teoga, milles on süüdi töötaja, kelle ülesandeks on noori õpetada.

12. Töötervishoiu ja tööohutust käsitleva õigusakti nõuete rikkumise eest.

13. Muude süütegude eest, mis kahjustavad klubi huve.

14. Juhatuse korralduste täitmata jätmine.

15. Klubile konkurensi pakkumine ilma juhatuse loata.

16. Klubi saladuste hoidmise kohustuse rikkumine.

17. Klubi tegevuse suhtes halvustavate sõnavõttudega esinemine meedias. Üldtunnustatud käitumisnormide rikkumine Klubi liikmete ja töötajate suhtes.

18. Töö tervishoiu, tööohutuse ja tuleohutuse nõuete eiramine.

19. Muud rikkumised, mis kahjustavad Klubi liikmete ja töötajate mainet, takistavad Klubi põhikirjajärgset tööd.

Eeskirjade jõustumine

1. Eeskirjad jõustuvad peale nende vastuvõtmist üldkoosolekul.