Eesti  English  Russian


Vabaharidus HTM ESF

Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU RAHVAKUNSTI KLUBI PÕHIKIRI

Mittetulundusühingu Rahvakunsti Klubi (edaspidi Klubi) põhikiri on kinnitatud 19. aprillil 1997. a. Kinnitatud asutamislepinguga, mis on viidud kooskõlla mittetulundusühingute seadusega nr. 42 1996. a ja toimunud üldkoosoleku otsusega.

I.  Klubi nimi, asukoht, eesmärk ja majandusaasta.

1.1. Klubi ametlik nimi eesti keeles on Rahvakunsti Klubi (RkK); inglise keeles Folk art Club.

1.2. Klubi asukohaks on Eesti Vabariik.

1.3. Klubi eesmärgiks on:

a) aidata kaasa etnograafilise käsitöö ja selle tehniliste võtete säilimisele Eestis;

b) aidata kaasa rahvakunsti traditsioonide jätkamisele;

c) aidata kaasa rahvakunsti ja käsitöö ringide loomisele, ringide süsteemi kujundamisele ja koolitusele Eestis ning muudes maades elavate eestlaste koolitusele ja rahvakunsti järjepidevuse säilimisele;

d) aidata kaasa käsitöötegijate enesetäiendamise korraldamisele;

e) aidata kaasa keskkonnasäästlike tarbimisviiside kujunemisele läbi erinevat liiki jäätmete taaskasutamise võimaluste käsitöö vallas ja sellealase koolituse korraldamine. Eesmärgi saavutamise vahenditeks on:

•    Rahvakunsti ja käsitöö huviliste inimeste koondamine ning kontaktide loomine infopanga loomiseks.

•    Sobivate õppeviiside leidmine rühma ja ka individuaaltööks.

•    Nõuandva keskuse loomine, klubilise tegevuse arendamiseks.

•    Rahvakunstialase õppematerjali kogumine, korrastamine ja kirjastamine.

•    Näituste, demonstratsioonide, teabepäevade ja muude rahvakunsti propageerivate ürituste korraldamine.

•    Klubi osakondade loomine Eestis ning ka väljaspool Eestit.

•    Koostöö riigi-, teadus- ja kultuuriasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja üksikisikutega.

•    Koostöö arendamine muude maade samasihiliste organisatsioonidega.

1.4. Klubi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Klubi on juriidiline isik. Klubil on oma eelarve, arvelduskontod pangas ning oma nimetusega pitsat. Klubil on õigus:

•    sõlmida lepinguid juriidiliste ja üksikisikutega,

•    rakendada oma tegevuse kindlustamiseks palgalisi töötajaid,

•    anda välja stipendiume, preemiaid ja toetusi,

•    Klubil on õigus omada vara,

•    sõlmida ostu-müügi lepinguid,

•    kirjastustegevuseks,

•    taotleda sponsorabi,

•    taotleda toetusi riiklikest fondidest,

•    omandada, pantida ja võõrandada vallas- ja kinnisvara, teha seadusega lubatud lepinguid, võtta endale kohustusi ning kohtu ees nõuda ja kosta.

1.5. Klubi on asutatud tähtajatult.

II. Klubi liikmeks vastuvõtmise ning klubist väljaastumise tingimused ja kord

2.1. Klubi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik (füüsiline või juriidiline) sooviavalduse alusel, kes soovib arendada klubi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Klubil võivad olla tegev-, toetaja- ja auliikmed.

2.2. Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustab klubi juhatus.

2.3. Klubist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Klubist väljaastumisel tuleb sellest juhatusele kirjalikult vähemalt kuu aega ette teatada.

2.4. Klubi liikme võib klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui:

a) klubi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud klubi liikmemaksu,

b) klubi liige ei täida käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi.

2.5. Väljaastumise või väljaarvamise korral klubile makstud summasid (k.a liikmemaksud) ei tagastata.

III.  Liikme õigused ja kohustused

3. 1. Klubi liikmel on õigus:

•    osaleda hääleõigusega klubi üldkoosolekul;

•    olla valitud klubi juhatusse, revisjonikomisjoni ja muude organite liikmeks;

•    saada valitud klubi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet klubi tegevuse kohta;

•    avaldada arvamusi, teha ettepanekuid klubi juhatuse tööks.

3.2. Klubi liige on kohustatud:

•    järgima klubi tegevuses osalemisel põhikirja ja klubi organite otsuseid;

•    tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ja suuruses klubi liikmemaksu;

•    teatama klubi juhatusele oma kontaktandmed ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist

3.3. Klubi tegev- ja toetajaliikmed maksavad liikmemaksu, mille suuruse ja tasumise korra otsustab üldkoosolek

IV. Üldkoosolek

4.1. Klubi kõrgeimaks organiks on klubi üldkoosolek, kus igal klubi liikmel on üks hääl.

4.2. Klubi üldkoosoleku pädevuses on:

•    põhikirja muutmine,

•    eesmärgi muutmine,

•    juhatuse liikmete määramine,

•    revidendi määramine,

•    muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse,

•    Klubi tegevuse lõpetamine.

4.3. Klubi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

•    oma äranägemisel või revisjonikomisjoni või vähemalt 1/10 liikmete kirjalikul nõudmisel või muudel juhtudel, kui klubi huvid seda nõuavad.

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks teavitab juhatus kõiki liikmeid vähemalt kaks nädalat ette kirjalikult.

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb 2/3 klubi liikmetest.

4.6. Kui üldkoosolek jääb kohal viibivate liikmete vähesuse tõttu ara, peetakse järgmine üldkoosolek pool tundi hiljem ja see on osavõtjate arvust olenemata otsustusvõimeline.

V. Juhatus

5.1. Klubi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, millel on vähemalt 2 kuni 6 liiget.

5.2. Juhatuse liikmed määrab ametisse üldkoosolek 3 kalendriaastaks.

5.3. Juhatus esindab klubi kõigis õigustoimingutes.

5.4. Allkirjaõigus on juhatuse kahel liikmel.

5.5. Juhatuse liikmete ja kandidaatide arvu otsustab üldkoosolek .

5.6. Juhatuse liikme väljalangemisel asub tema asemele üldkoosolekul kõige enam hääli saanud kandidaat.

5.7. Ülesandeid jaotab juhatus oma liikmete vahel ise ja valib enda hulgast juhatuse esimehe.

5.8. Juhatuse pädevusse kuulub:

•    Klubi esindamine ametiasutustes.

•    Üldkoosoleku otsuste täitmine.

•    Klubi vara valitsemine.

•    Juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes esindaja määramine

•    Jooksev asjaajamine ja muu tegevus üldkoosoleku poolt määratud piirides.

5.9. Juhatuse koosolekud on otsustusvõimelised, kui kohal on vähemalt 2/3 koosseisust.

5.10. Juhatusel on õigus küsimuste paremaks lahendamiseks moodustada eritoimkondi.

5.11. Juhatus on kohustatud aastakoosolekule esitama järgmise aasta tegevuskava koos eelarvega.

5.12. Juhatuse esimees koordineerib juhatuse tegevust ning esindab Klubi juriidilistes ja finantsküsimustes.

VI. Klubi varad

6. 1. Klubi varad ja rahalised vahendid moodustuvad:

•    liikmemaksudest;

•    kursuste ja ringide tasust;

•    väljaannete kirjastamisest ja levitamisest, põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;

•    varalistest annetustest ja eraldistest;

•    muudest tuludest, mis on vajalikud Klubi põhikirjalise tegevuse arendamiseks ega ole seadusega vastuolus.

6.2. Klubi sissetulekute ja väljaminekute üle peetakse raamatupidamise arvestust ning makstakse makse riigi- ja kohalikku eelarvesse ettenähtud korras.

6.3. Klubi varade käsutamiseks on volitused Klubi juhatusel.

VII. Järelvalve

7.1. Järelvalve organiks on revident, kes valitakse üldkoosoleku poolt.

7.2. Revident kontrollib

•    juhatuse tegevust üldkoosoleku otsuste täitmisel,

•    finantsmajanduslikku tegevust ja asjaajamist,

•    vara allesolekut ja abinõude rakendamist selle tagamiseks.

7.3. Revident lisab oma arvamuse juhatuse poolt üldkoosolekule esitatavale majandusaasta aruandele.

7.4. Üldkoosoleku otsusel võidakse juhatuse tegevusele määrata audiitorkontroll.

VIII. Osakondade õigused

8.1. Klubi liikmed võivad moodustada klubi piirkondliku osakonna.

8.2. Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna koosolek. Osakonna koosoleku kutsub kokku osakonnajuhataja vastavalt vajadusele või vähemalt 1/10 osakonna liikmete kirjalikul nõudmisel. Osakonna koosoleku kokkukutsumise kord kehtestatakse osakonna esimesel koosolekul.

8.3. Osakonda juhib ja esindab õigustoimingutes juhataja, kes valitakse ametisse 1 aastaks osakonna koosolekul osakonna liikmete lihthäälteenamusega.

8.4. Osakonnale jääb 1/2 osakonda kuuluvate liikmete liikmemaksudest.

8.5. Osakonna rahaliste vahendite käsutamise õigus on osakonnajuhatajal osakonna koosoleku poolt kehtestatud korras.

8.6. Osakonnad on kohustatud esitama oma tegevuse kohta aruande klubi juhatajale majandusaasta lõpuks.

IX. Klubi ühinemine, jagunemine ja lõpetamine

9.1. Klubi lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub kooskõlas mittetulundusühingute seadustega.

9.2. Kui lõpetamise aluseks on üldkoosoleku otsus, võib üldkoosolek enne vara annetamise alustamist otsustada klubi tegevuse jätkamise või klubi ühinemise või jagunemise. Tegevuse jätkamise otsus on vastuvõetud, kui selle poolt hääletab 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

9.3. Klubi likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui seadus või üldkoosoleku otsus ei näe ette teisiti.

9.4. Klubi lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õigluslikule juriidilisele isikule.

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kehtivate andmete
väljatrükk seisuga 25.11.2014
Rahvakunsti Klubi (registrikood 80011615) kohta on avatud Harju Maakohtu registriosakonna mittetulundusühingu registrikaart nr 1:
Nimi ja aadress
1. kanne: Nimi on Rahvakunsti Klubi
1. kanne: Aadress on J.Koorti 22, Tallinna linn, Harju maakond, EE0036
Esindusõigus
6. kanne: Juhatuse liige on Reet Joonson, isikukood 43806180212
8. kanne: Juhatuse liige on Vaike Kümnik, isikukood 43912040210
8. kanne: Juhatuse liige on Pille Samberk, isikukood 47403176539
9. kanne: Juhatuse liige on Tiia Ehvert, isikukood 45903230306
10. kanne: Juhatuse liige on Eeva Maripuu, isikukood 45211270264
* Mittetulundusühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige