Eesti  English  Russian


Vabaharidus HTM ESF

Rahvakunsti Klubi

 

 

ESF

 

1. Õppekava nimetus
Ettevõtlikkuse arendamine ja tuunimine

2. Õppekavarühm: Isikuareng

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
• Teadvustab õppime vajalikkust, leiab infot õppimisvõimaluste kohta.
• Oskab oma tegevusi planeerida ja etappideks jaotada.
• Teab väikeettevõtluse vorme ja käsitöö müügi võimalusi.
• Tunneb taaskasutatavate tekstiilimaterjalide tarbimisväärtust, hankimise ja nendest toote valmistamise võimalusi.

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: keskhariduseta või erialase hariduseta inimesed;
aegunud kvalifikatsiooniga inimesed (aegunud kvalifikatsiooniga inimesed, kes on kutse-, keskeri- või kõrghariduse omandanud üle 20 aasta tagasi ja kes ei tööta õpitud erialal.);
madala sissetulekuga (Madala sissetulekuga inimesed, kelle töötasu on kuni 75% eelmise kalendriaasta keskmisest brutopalgast) inimesed;
üle 50-aastased elukestvas õppes vähem osalenud (elukestvas õppes vähem osalenud inimesed, kes viimasel kolmel aastal ei ole täienduskoolitustel osalenud) inimesed;
majanduslikult mitteaktiivsed inimesed.

Õppimise alustamine ei nõua eritingimusi.

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht: 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd, sh
• Õppimine, õpioskused, õppimise võimalused. Ettevõtlikkus ja algatusvõime. Töö planeerimine. 18 ak tundi
• Ettevõtlus, hinnakujundus, müük. 8 ak tundi
• Tuunitavad tekstiilmaterjalid ja nendest uue toote valmistamine. 14 ak tundi

Õppekeskkond: hästivarustatud õppeklass
Õppevahendid: õmblusmasinad, overlokmasin.

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid
Õppeprotsess: Auditoorne töö, praktiline töö.

Õppe sisu:
Õppimine, õpioskused, õppimise võimalused. Ettevõtlikkus ja algatusvõime. Töö planeerimine
• Tekstiilikunst kui elukutse: õppimisvõimalused kutseõppes ja täienduskoolituses. Info otsimine. Õppimise vajalikkus. Õppimise kavandamine.
• Õpioskused. Ettevõtlikkus. Algatusvõime. Oma nõrkuste ja tugevuste analüüsimine. Eesmärkide seadmine, tegevuse planeerimine, tegutsemine eesmärkide saavutamiseks.
• Töö planeerimine. Tegevuse jagamine etappideks.

Ettevõtlus, hinnakujundus, müük
• Ettevõtlusalased põhimõisted. Käsitöö müügi võimalused, sobivad ettevõtlusvormid.
Hinnakujundus.

Tuunitavad tekstiilmaterjalid ja nendest uue toote valmistamine

• Tuunitavad tekstiilmaterjalid (kangajäägid, lahtiharutatud rõivad, sisustustooted, kudumid). Uue toote disainimine ja valmistamine. Õiged töövõtted. Erinevad tehnikad. Toodete kuivpuhastus, dekoreerimine, kaunistamine, aksessuaaride valmistamine. Toote lõppviimistlus.

Õppematerjalid: koolitaja koostab õppematerjali, mis edastatakse õppijale. Toetavat õppematerjali saab kasutada klubi raamatukogus.

Õppemeetodid: Loeng, aktiivõpe, eneseanalüüs, praktilised ülesanded, toote õmblemine.

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Hindamismeetod: Kujundav hindamine õpimapi baasil. Õppijad koguvad õppematerjalid, täidetud õppeülesanded ja tehtud praktilised tööd õpimappi. Õpitulemusi hinnatakse õppeprotsessi käigus ja antakse tagasisidet, et toetada õppija arengut.

Hindamiskriteerium: õppeülesannete sooritamine ja õpimapi koostamine.

Õppe lõpetamise tingimused: osalemine vähemalt 75% kontaktõppetundides, õppeülesannete täitmine ja osalemine hindamisel.

8. Väljastatavad dokumendid
Hindamise läbinud ja õppe lõpetamise tingimused täitnud õppijale väljastatakse tunnistus. Teistele õppijatele, kes osalesid vähemat 75% kontaktõppetundides, väljastatakse tõend vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

9. Koolitaja kvalifikatsioon
Kõrgharidus, ettevõtlus- või projektijuhtimiskogemus ja kogemus täiskasvanute koolitamisel.
Praktilise töö kogemus õmblemises, toote disainimises ja täiskasvanute koolitamisel.