Eesti  English  Russian


Vabaharidus HTM ESF

Rahvakunsti Klubi

 

 

ESF

 

1. Õppekava nimetus

Tootearendus ja rahvuslikud mustrid tänapäeva moes

2. Õppekavarühm: Isikuareng

3. Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • tunneb tootearenduse teooria põhietappe ;
 • oskab hinnata kohalikku turgu tootearenduse seisukohalt;
  • teab äritegevust reguleerivaid ja mõjutavaid õigusakte;
  • teab ettevõtlusega seotud riske, mõistab äritegevuse võimalusi ning oskab oma tooteid müüa ja turustada;
  • tunneb taaskasutatavate tekstiilimaterjalide tarbimisväärtust, hankimise ja nendest toote valmistamise võimalusi eesmärgiga luua rahvuslike sugemetega rõivaid.

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp: keskhariduseta või erialase hariduseta inimesed; aegunud kvalifikatsiooniga (Aegunud kvalifikatsiooniga inimesed, kes on kutse-, keskeri- või kõrghariduse omandanud üle 20 aasta tagasi ja kes ei tööta õpitud erialal.)inimesed; madala sissetulekuga (Madala sissetulekuga inimesed, kelle töötasu on kuni 75% eelmise kalendriaasta keskmisest brutopalgast.) inimesed; üle 50-aastased elukestvas õppes vähem osalenud (Elukestvas õppes vähem osalenud inimesed, kes viimasel kolmel aastal ei ole täienduskoolitustel osalenud.) inimesed; majanduslikult mitteaktiivsed inimesed.

Õppimise alustamine: eelnev osavõtt ettevõtluse kursusest

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd, sh

 • Tootearenduse teooria põhietapid, ideede genereerimine, turuanalüüs, tehniline teostamine, materjali  tootmisse andmine. Õppimine, õpioskused, õppimise võimalused. Ettevõtlikkus ja algatusvõime. Töö planeerimine: 18 ak tundi
 • Ettevõtlus, hinnakujundus, müük     8  ak tundi
 • Rahvuslike mustritega tänapäevase moeka rõivaeseme valmistamine : 14 ak tundi

Õppekeskkond: hästivarustatud õppeklass. Õppevahendid: õmblusmasinad, overlokmasin.

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne töö, praktiline töö.

Õppe sisu:

Õppimine, õpioskused, õppimise võimalused. Ettevõtlikkus ja algatusvõime. Töö planeerimine.

 • Eesmärgiks on anda üldised teadmised tekstiilikäsitöö valdkonnas tootearendusest. Tootearenduse etapid-  ideede genereerimine, kontseptsiooni väljatöötamine ja testimine, materjali  töösse andmine.   Tekstiilikäsitöö tootearenduse hetkeseis, põhisuunad. Uue toote väljatöötamise etapid. Toote väljatöötamine, katsetamine, pakendi valik. Uue toote tutvustamine, reklaam. Tagasiside ostjalt. Kaasaegsed suunad tarbijate ostueelistustes.
 • Õpioskused. Ettevõtlikkus. Algatusvõime. Eesmärkide seadmine, tegevuse planeerimine, Toote arendamine ja kujundamine-
 • Turundus. Turunduse planeerimine .Hinnakujundus. Müük.

Ettevõtlus, hinnakujundus, müük

•   Ettevõtlusalased põhimõisted. Käsitöö müügi võimalused, sobivad ettevõtlusvormid.

Kasutatavad tekstiilmaterjalid ja nendest uue toote valmistamine

•   Kasutatavad tekstiilmaterjalid.  Toote disainimine ja valmistamine .Rahvuslike tikandite kasutusvõimalused: rahvuslik lilltikand, ristpiste- ja kastpistetikand, pärltikand, littertikand (lahttaskute ja erinevate tanumustrite põhjal),nöörkaunistused pealisrõivastel .Kaaruspaela ja näpunööri valmistamine ja valmis rõivaesemele kandmine.  Õiged töövõtted. Erinevad
tehnikad, aksessuaaride valmistamine. Toote lõppviimistlus.

Õppematerjalid: koolitaja koostab õppematerjali, mis edastatakse õppijale. Toetavat õppematerjali saab kasutada klubi raamatukogus.

Õppemeetodid: Loeng, aktiivõpe, eneseanalüüs, praktilised ülesanded, toote õmblemine.

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Hindamismeetod: Kujundav hindamine õpimapi baasil. Õppijad koguvad õppematerjalid, täidetud õppeülesanded ja tehtud praktilised tööd õpimappi. Õpitulemusi hinnatakse õppeprotsessi käigus ja antakse tagasisidet, et toetada õppija arengut.Hindamiskriteerium: õppeülesannete sooritamine ja õpimapi koostamine.

Õppe lõpetamise tingimused: osalemine vähemalt 75% kontaktõppetundides, õppeülesannete täitmine ja osalemine hindamisel.

8. Väljastatavad dokumendid

Hindamise läbinud ja õppe lõpetamise tingimused täitnud õppijale väljastatakse tunnistus. Teistele õppijatele, kes osalesid vähemat 75% kontaktõppetundides, väljastatakse tõend vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

9. Koolitaja kvalifikatsioon

Kõrgharidus, ettevõtlus- või projektijuhtimiskogemus ja kogemus täiskasvanute koolitamisel.

Praktilise töö kogemus õmblemises, toote disainimises ja täiskasvanute koolitamisel.