Eesti  English  Russian


Vabaharidus HTM ESF

Rahvakunsti Klubi

 

 

ESF

 

1. Õppekava nimetus

Tootearendus ja rahvuslikud mustrid tänapäeva moes

2. Õppekavarühm:

Isikuareng

3. Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • oskab ideid genereerida, eesmärke seada, oma tegevust planeerida ja etappideks jaotada;
 • tunneb ettevõtluse võimalusi, ettevõtlusega seotud riske ja tootearenduse põhietappe ning oskab oma tooteid turundada;
 • tunneb taaskasutatavate tekstiilimaterjalide tarbimisväärtust ja nendest rahvuslike mustritega toote valmistamise võimalusi.

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp: keskhariduseta või erialase hariduseta inimesed; aegunud kvalifikatsiooniga (Aegunud kvalifikatsiooniga inimesed, kes on kutse-, keskeri- või kõrghariduse omandanud üle 20 aasta tagasi ja kes ei tööta õpitud erialal.)inimesed; madala sissetulekuga (Madala sissetulekuga inimesed, kelle töötasu on kuni 75% eelmise kalendriaasta keskmisest brutopalgast.) inimesed; üle 50-aastased elukestvas õppes vähem osalenud (Elukestvas õppes vähem osalenud inimesed, kes viimasel kolmel aastal ei ole täienduskoolitustel osalenud.) inimesed; majanduslikult mitteaktiivsed inimesed.

Õppimise alustamise tingimused: algteadmised ettevõtlusest.

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd,

 

Õppekeskkond: hästivarustatud õppeklass.

Õppevahendid: õmblusmasinad, overlokmasin.

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne töö, praktiline töö.

Õppe sisu:

Ettevõtlikkus ja algatusvõime. Õppimine. Ideed, eesmärgid, tegevused. Keskkonnateadlikkus ja säästev areng.

 • Ettevõtlikkus. Algatusvõime.
 • Ideede genereerimine. Eesmärkide seadmine, tegevuse planeerimine ja etappideks jaotamine. Uue toote väljatöötamise etapid.
 • Tekstiilkäsitöö valdkonna võimalused.
 •  Õpioskused. Õppimisvõimalused.
 •  Keskkonnateadlikkus ja säästev areng. Tarbija ostueelistused. Taaskasutatavate tekstiilmaterjalide tarbimisväärtus.

 

Ettevõtlus ja turundus. Turuanalüüs, tootearendus, hinnakujundus.

 •  Ettevõtlusalased põhimõisted, sobivad ettevõtlusvormid. Ettevõtlusega seotud riskid.
 •  Tekstiilkäsitöö turuanalüüs. Tootearendus.
 • Käsitöötoodete turundus, hinnakujundus ja müügivõimalused.

 

Tekstiilmaterjalid ja rahvuslikud mustrid.

 •  Kasutatavad tekstiilmaterjalid.
 •  Rahvuslike tikandite kasutusvõimalused. Rahvuslik lilltikand, ristpiste- ja kastpistetikand, pärltikand, littertikand, nöörkaunistused pealisrõivastel. Kaaruspael ja näpunöör.
 • Toote disainimine ja valmistamine.

Õppematerjalid: koolitaja koostab õppematerjali, mis edastatakse õppijale. Toetavat õppematerjali saab kasutada klubi raamatukogus.

Õppemeetodid: Loeng, aktiivõpe, eneseanalüüs, praktilised ülesanded, toote õmblemine.

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Hindamismeetod: Kujundav hindamine õpimapi baasil. Õppijad koguvad õppematerjalid, täidetud õppeülesanded ja tehtud praktilised tööd õpimappi. Õpitulemusi hinnatakse õppeprotsessi käigus ja antakse tagasisidet, et toetada õppija arengut.

Hindamiskriteerium: õppeülesannete sooritamine ja õpimapi koostamine.

Õppe lõpetamise tingimused: osalemine vähemalt 75% kontaktõppetundides, õppeülesannete täitmine ja osalemine hindamisel.

8. Väljastatavad dokumendid

Hindamise läbinud ja õppe lõpetamise tingimused täitnud õppijale väljastatakse tunnistus. Teistele õppijatele, kes osalesid vähemat 75% kontaktõppetundides, väljastatakse tõend vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

9. Koolitaja kvalifikatsioon

Kõrgharidus, ettevõtlus- või projektijuhtimiskogemus ja kogemus täiskasvanute koolitamisel.

Praktilise töö kogemus õmblemises, toote disainimises ja täiskasvanute koolitamisel.