Eesti  English  Russian


Vabaharidus HTM ESF

Rahvakunsti Klubi

 

 

ESF

 

1. Õppekava nimetus
Ettevõtlikkuse arendamine õpioskuste omandamise ja kangastelgedel toote valmistamise kaudu

2. Õppekavarühm: Isikuareng

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
• Peab õppimist vajalikuks, analüüsib oma tugevusi ja nõrkusi õppijana.
• Oskab oma tegevusi planeerida, etappideks jaotada ja tulemuslikult tegutseda.
• Tunneb väikeettevõtluse vorme ja ettevõtlusalaseid põhimõisteid.
• Koob kangastelgedel kangast kasutades õigeid töövõtteid ja erinevaid tehnikaid.

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: erialase ettevalmistuseta alla 34-aastased ja üle 50-aastased inimesed;
keskhariduseta inimesed; majanduslikult mitteaktiivsed inimesed.
Õppimise alustamine ei nõua eritingimusi.

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht: 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd, sh
• Õppimine, õpioskused, õppimise võimalused. Ettevõtlikkus ja algatusvõime. 18 k tundi
• Ettevõtlus, hinnakujundus, müük. 6 ak tundi
• Kangastelgedel kudumine, töö planeerimine. 16 ak tundi

Õppekeskkond: hästivarustatud õppeklass, kangastelgede ruum
Õppevahendid: käärpuud, kangasteljed

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid
Õppeprotsess: Auditoorne töö. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub õhtuti, kord nädalas.

Õppe sisu:
Õppimine, õpioskused, õppimise võimalused. Ettevõtlikkus ja algatusvõime.
• Tekstiilikunst kui elukutse: õppimisvõimalused kutseõppes ja täienduskoolituses. Info otsimine. Õppimise vajalikkus. Õppimise kavandamine.
• Õpioskused. Ettevõtlikkus. Algatusvõime. Oma nõrkuste ja tugevuste analüüsimine. Eesmärkide seadmine, tegevuse planeerimine, tegutsemine eesmärkide saavutamiseks.

Ettevõtlus, hinnakujundus, müük
• Ettevõtlusalased põhimõisted. Käsitöö müügi võimalused, sobivad ettevõtlusvormid.
Hinnakujundus.

Kangastelgedel kudumine, töö planeerimine.
• Kangasteljed. Töö planeerimine. Õiged töövõtted. Erinevad tehnikad. Käärpuud, lõim. Kangastelgedel kudumine.

Õppematerjalid: koolitaja koostab õppematerjali, mis edastatakse õppijale. Toetavat
õppematerjali saab kasutada klubi raamatukogus.

Õppemeetodid: Loeng, aktiivõpe, eneseanalüüs, praktilised ülesanded, kangastelgedel kudumine.

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% ulatuses kontaktõppes.

8. Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetajale väljastatakse tõend vastavalt osaletud tundide arvule.

9. Koolitaja kvalifikatsioon
Kõrgharidus, ettevõtlus- või projektijuhtimiskogemus ja kogemus täiskasvanute koolitamisel.
Praktilise töö kogemus kangakudumises ja täiskasvanute koolitamisel.