Eesti  English  Russian


Vabaharidus HTM ESF

Rahvakunsti Klubi

 

 

ESF

 

1. Õppekava nimetus

Ettevõtlikkuse arendamine ja kangakudumine

2. Õppekavarühm: Isikuareng

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
• Peab õppimist vajalikuks, analüüsib oma tugevusi ja nõrkusi õppijana.
• Oskab oma tegevusi planeerida, etappideks jaotada ja tulemuslikult tegutseda.
• Teab väikeettevõtluse vorme ja käsitöö müügi võimalusi.
• Koob kangastelgedel kangast kasutades õigeid töövõtteid ja erinevaid tehnikaid.

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: keskhariduseta või erialase hariduseta inimesed; aegunud kvalifikatsiooniga inimesed (aegunud kvalifikatsiooniga inimesed, kes on kutse-, keskeri- või kõrghariduse omandanud üle 20 aasta tagasi ja kes ei tööta õpitud erialal.);
madala sissetulekuga inimesed (madala sissetulekuga inimesed, kelle töötasu on kuni 75% eelmise kalendriaasta keskmisest brutokuupalgast.);
üle 50-aastased elukestvas õppeks vähem osalenud inimesed (elukestvas õppes vähem osalenud on inimesed, kes viimasel kolmel aastal ei ole täienduskoolitustel osalenud);
majanduslikult mitteaktiivsed inimesed.

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht: 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd, sh
• Õppimine, õpioskused, õppimise võimalused. Ettevõtlikkus ja algatusvõime. Töö planeerimine. 18 ak tundi
• Ettevõtlus, hinnakujundus, müük. 8 ak tundi
• Kangastelgedel kudumine. 14 ak tundi

Õppekeskkond: hästivarustatud õppeklass, kangastelgede ruum
Õppevahendid: käärpuud, kangasteljed

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid
Õppeprotsess: Auditoorne töö. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub õhtuti, kord nädalas.

Õppe sisu:
Õppimine, õpioskused, õppimise võimalused. Ettevõtlikkus ja algatusvõime. Töö planeerimine.
• Tekstiilikunst kui elukutse: õppimisvõimalused kutseõppes ja täienduskoolituses. Info otsimine. Õppimise vajalikkus. Õppimise kavandamine.
• Õpioskused. Ettevõtlikkus. Algatusvõime. Oma nõrkuste ja tugevuste analüüsimine. Eesmärkide seadmine, tegevuse planeerimine, tegutsemine eesmärkide saavutamiseks.
• Töö planeerimine. Tegevuse jagamine etappideks.

Ettevõtlus, hinnakujundus, müük
• Ettevõtlusalased põhimõisted. Käsitöö müügi võimalused, sobivad ettevõtlusvormid.
Hinnakujundus.

Kangastelgedel kudumine.
• Kangasteljed. Õiged töövõtted. Erinevad tehnikad. Käärpuud, lõim. Kangastelgedel kudumine.

Õppematerjalid: koolitaja koostab õppematerjali, mis edastatakse õppijale. Toetavat
õppematerjali saab kasutada klubi raamatukogus.

Õppemeetodid: Loeng, aktiivõpe, eneseanalüüs, praktilised ülesanded, kangastelgedel kudumine.

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% ulatuses kontaktõppes.

8. Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetajale väljastatakse tõend vastavalt osaletud tundide arvule.

9. Koolitaja kvalifikatsioon
Kõrgharidus, ettevõtlus- või projektijuhtimiskogemus ja kogemus täiskasvanute koolitamisel.
Praktilise töö kogemus kangakudumises ja täiskasvanute koolitamisel.